Financijska izvješća za 2018. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
više o tome ››

Financijski izvještaj za 2017. godinu

Financijski izvještaj za 2017. godinu
više o tome ››

Plan nabave za 2015. godinu

PLAN NABAVE GRADSKOG MUZEJA BJELOVAR ZA 2015. GODINU
više o tome ››

Financijski izvještaj za 2014.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2014.
Bilješke za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.godine
više o tome ››

PLAN NABAVE GRADSKOG MUZEJA BJELOVAR ZA 2014. GODINU

Donijeto na Upravnom vijeću Gradskog muzeja Bjelovar, dana 12. prosinca 2013.

Ravnatelj Gradskog muzeja Bjelovar Mladen Medar, dipl. arheolog i povjesničar umjetnosti
Predsjednica Upravnog vijeća: Vesela Trnski
više o tome ››

PLAN NABAVE GRADSKOG MUZEJA BJELOVAR ZA 2013. GODINU

Donijeto na Upravnom vijeću Gradskog muzeja Bjelovar, dana 20. prosinca 2012.

Ravnatelj Gradskog muzeja Bjelovar Mladen Medar, dipl. arheolog i povjesničar umjetnosti
Predsjednica Upravnog vijeća: Lidija Novosel
više o tome ››

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini

više o tome ››